Spelers OHH JO9-3

OHH JO9-3 (Oudega)

Jurre de Jong

Romke Hoekstra

Sybo Woudstra

Rink de Haas

Steven Boschma

Devan de Jong

Hilbrand Wijnja

Wâtte Posthuma

 

Leiders: Homme Woudstra en Sietze de Jong

Trainers: Arjen Hoekstra

Training woensdag 15.00-16.00 in Oudega

Thuiswedstrijden in Oudega

Teamfoto