Spelers OHH JO9-2

OHH JO9-2 (HJSC)

Edwin Cnossen

Floorke de Boer

Vera Raap

Eric Salverda

Lenna Koopmans

Rinze Zwaga

Jurjen vd Bij

Anna Kamstra

Sjirk Cnossen

Fenna Raap

 

Leiders: Sybren Salverda en Hans de Boer

Trainers: Sjoerd Boonstra, Klaas Koopmans en

Training woensdag 17.30-18.30 in Hommerts

Thuiswedstrijden in Hommerts

Teamfoto