Spelers JO10-1

JO10-1

Jurre de Jong

Floorke de Boer

Rink de Haas

Romke Hoekstra

Fenna Raap

Nathan de Boer

Sybo Woudstra

Luca Kaspers

Tycho van Pelt

Leiders: Homme Woudstra en Sietze de Jong

Trainers: Arjen Hoekstra en Jelte Raap

Training 1:        Maandag 17.00-18.00 in Hommerts door Jelte

Training 2:           Woensdag 15.00-16.00 in Oudega door Arjen

Thuiswedstrijden in Hommerts

Teamfoto