Spelers JO13-1

JO13-1

Harmen Hoekstra (keeper)

Hidde de Haas

Sander Adema

Rik Altenburg

Tycho van Pelt

Jurre de Jong

Luca Kaspers

Floorke de Boer

Lars Bijlsma

Sybo Woudstra

Nathan de Boer

Romke Hoekstra

Fenna Raap

Rink de Haas

Leider: Homme Woudtra en Sietse de Jong

Training 1: Lars Hoekstra en Pieter Vlagsma 

Training 2: Lars Hoekstra, Pieter Vlagsma en Jorrit Renema

Teamfoto